Hayaang sumakay ng kabayo ang homeroom teacher pagkatapos ng klase