Dalhin mo ako sa isang paglalakbay at fuck each other hard....